Italy tour, 1994

/ Australia

/ Series statistics