Italy tour, 2005

/ Australia

/ Series statistics